Dohoda o zrážkach zo mzdy Dohoda o zrážkach zo mzdy je zabezpečovacím inštitútom veriteľa voči dlžníkovi, pričom upravená je v § 551 Občianskeho zákonníka. Povinnými náležitosťami takejto dohody