S účinnosťou od 1.1.2015 sa zaviedli viaceré zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela sa dotkla aj úpravy uplatňovania daňových odpisov hmotného majetku, kedy