Zmluva o pôžičke – čo by Vás malo zaujímať

Ak máte záujem požičať niekomu peniaze, nezabudnite na správne zmluvné nastavenie tohto úkonu. Na mieste je uzavretie zmluvy o pôžičke. Zmluva o pôžičke je upravená v ustanovení § 657 a § 658 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Uzavretie platnej zmluvy o pôžičke, znamená, že veriteľ prenechal dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, pričom dlžník je povinný vrátiť rovnaké druhové veci po uplynutí dohodnutej doby. Pôžička sa teda nemusí vzťahovať len na peniaze.

Ak sa však pôžička týka určitej finančnej sumy, je možné dohodnúť úroky, ktoré je povinný uhradiť dlžník Vám ako veriteľovi. Naopak, ak požičiavate vec inú ako peniaze, máte právo namiesto peňažných úrokov dohodnúť s dlžníkom vrátenie väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu. Nie je teda nutné, aby v prípade nepeňažnej pôžičky vždy šlo vrátenie veci toho istého druhu.

K platnému uzavretiu zmluvy o pôžičke nie je nutné, aby bola zmluva uzavretá v písomnej forme. Ak sa dohodnete s dlžníkom na požičaní peňazí ústne, tak isto bude zmluva  o pôžičke uzavretá platne. Uzavretie zmluvy ústne má však nevýhodu v tom, že v prípade sporu o vrátenie pôžičky, sa uzavretie zmluvy a dojednanie úrokov preukazuje ťažšie, ako to je v prípade, ak máte k dispozícii písomný dôkaz o poskytnutí pôžičky a dojednaní úrokov, ktorým je písomná zmluva. Ak Vám totiž dlžník nevráti pôžičku, v súdnom konaní musíte Vy ako veriteľ preukázať uzavretie zmluvy o pôžičke vrátane poskytnutia pôžičky.

NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O POŽIČKE

Povinnými náležitosťami zmluvy o pôžičke sú (1) označenie zmluvných strán, t. j. veriteľa a dlžníka, (2) určenie predmetu pôžičky a (3) uvedenie záväzku dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu. Pre platnosť zmluvy o pôžičke sa vyžaduje, aby došlo ku skutočnému prenechaniu vecí (požičaniu peňazí), v opačnom prípade zmluva o pôžičke nebude uzavretá.

V prípade, ak si s dlžníkom nedohodnete konkrétnu dobu vrátenia pôžičky, uplatní sa § 563 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Ak si teda dobu vrátenia pôžičky s dlžníkom nedohodnete, pôžičku bude povinný Vám vrátiť deň nasledujúci po tom, ako dlžníka o vrátenie pôžičky požiadate.

Ako bolo písané vyššie, pri požičaní peňazí si môžete dojednať úroky, ktoré Vám dlžník bude povinný zaplatiť. Úroky však nemôžete dojednať voľne podľa úvahy. Zákon zakazuje dojednanie úrokov v rozpore s dobrými mravmi. Súdna prax preto stanovila pre výšku úrokov určité limity zodpovedajúce dobrým mravom.  Podľa judikatúry súdov je preto v rozpore s dobrými mravmi taká výška úrokov, ktorá podstatne presahuje úrokovú mieru obvyklú v dobe ich dojednania, určenú najmä s prihliadnutím k najvyšším úrokovým sadzbám, uplatňovaným bankami pri poskytovaní úverov alebo pôžičiek (viď rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. apríla 2012, sp. zn. 5 Cdo 26/2011).

Netreba si mýliť úroky z pôžičky s úrokmi z omeškania. Úroky z omeškania sú stanovené pre prípad, ak dlžník nevráti pôžičku riadne a v dojednanej dobe. V zmluve o pôžičke teda môžete dohodnúť aj výšku úrokov z omeškania pre prípad riadneho nevrátenia pôžičky dlžníkom, avšak aj na výšku týchto úrokov je stanovená maximálna hranica, ktorá je upravená v ustanovení § 3 odsek 1 nariadenia vlády č. 87/1995 v spojení s § 517 odsek 2 Občianskeho zákonníka. Ak dojednáte s dlžníkom vyšší úrok z omeškania ako je jeho zákonná horná hranica, takáto dohoda o výške úrokov z omeškania bude neplatná podľa § 39 Občianskeho zákonníka (viď uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. 8. 2010, sp. zn. 4 M Cdo 8/2010).

 

Ilustračné foto: oneras at flickr.com

Komentáre