Zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2015

Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidenta SR a schválili novelu Zákonníka práce.

Novela nadobúda účinnosť od 01.03.2015 a prináša tieto najdôležitejšie zmeny:

1) Úprava definície závislej práce

Z definície závislej práce uvedenej v ustanovení § 1 ods. 2 ZP sa vypúšťajú slová  „za mzdu alebo odmenu“.

Z uvedeného vyplýva, že aj keby zamestnanec nedostával za prácu akúkoľvek odmenu, pri naplnení ostatných znakov uvedených v predmetnom ustanovení, pôjde o závislú prácu, z čoho vyplývajú pre zamestnávateľa všeobecné povinnosti, najmä voči úradu práce, sociálnej či zdravotnej poisťovni.

Ďalej nastávajú zmeny dočasného prideľovania zamestnancov, ktoré sa dotýkajú najmä agentúr dočasného zamestnávania, ale aj iných zamestnávateľov prideľujúcich zamestnancov iným fyzickým alebo právnickým osobám.

2) Prezumpcia dočasného pridelenia

Dočasným pridelením je aj výkon práce zamestnancom, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny,
  • táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami, alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach právnickej osoby alebo fyzickej osoby a
  • ide o činnosť, ktorú má právnická osoba alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.“

Tieto podmienky musia byť naplnené kumulatívne, t.j. všetky. Ak sú splnené a nepreukáže sa inak, musia sa dodržiavať podmienky prideľovania vyplývajúce zo zákona.

3) Vysielanie agentúrneho zamestnanca na pracovnú cestu

Zamestnanca môže počas dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi vyslať na pracovnú cestu len užívateľský zamestnávateľ, ktorý môže počas dočasného pridelenia poskytnúť zamestnancovi náhrady najviac v rozsahu a do výšky ako pri pracovnej ceste. Ak bude dočasne pridelený zamestnanec užívateľským zamestnávateľom vyslaný na pracovnú cestu, pri ktorej mu vznikne nárok na stravné, dočasne pridelenému zamestnancovi sa budú poskytovať obidve plnenia. Pre účely vyslania na pracovnú cestu (napr. vydanie príkazu na pracovnú cestu) sa bude užívateľský zamestnávateľ považovať za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca.

4) Zákaz dočasného pridelenia na výkon rizikovej práce 4. kategórie

Ak ide o výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do rizikovej práce 4. kategórie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, nemožno na výkon týchto prác dohodnúť dočasné pridelenie, a to z dôvodu ochrany zdravia dočasne prideľovaných zamestnancov, ako aj z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov užívateľského zamestnávateľa.

5) Zmena dĺžky dočasného pridelenia

Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno dohodnúť najviac na 24 mesiacovPredĺžiť alebo dohodnúť znova dočasné pridelenie v rámci predmetnej doby 24 mesiacov možno najviac štyrikrát.

V prípade porušenia vyššie uvedeného, zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom, t.j., ide o vznik a zánik pracovného pomeru zo zákona ako následok porušenia Zákonníka práce.

Užívateľský zamestnávateľ, ktorý sa stane zamestnávateľom, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru vydať zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku.

Dočasné pridelenie dohodnuté pred 1. januárom 2015 sa skončí najneskôr 31. decembra 2016. Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie agentúrou dočasného zamestnávania od 1. mája 2013 do 31. decembra 2014 započíta do počtu opätovne dohodnutých dočasných pridelení.

6) Zákaz ďalšieho dočasného pridelenia zamestnanca počas dočasného pridelenia

Užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

7) Dojednanie pracovného pomeru na určitú dobu so zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá uzatvára so zamestnancom pracovný pomer na určitú dobu, určí dobu trvania tohto pracovného pomeru dátumom jeho skončenia;“ (doteraz stačilo uviesť, že pracovný pomer sa skončí dňom skončenia dočasného pridelenia). Je tu však výnimka pre zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie (§ 48 ods. 4 písm. a)).

8) Zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy zamestnanca

Užívateľský zamestnávateľ má povinnosť doplatiť pridelenému zamestnancovi rozdiel mzdy v prípade, že agentúra dočasného zamestnávania resp. zamestnávateľ neposkytli dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej rovnakú ako patrí porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa.

V zmysle uvedeného je užívateľský zamestnávateľ povinný do 15 dní od dohodnutého výplatného termínu, poskytnúť mu túto mzdu alebo rozdiel medzi mzdami.

Užívateľský zamestnávateľ je povinný informovať zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnávania o sume vyplatenej mzdy. Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sú povinní na požiadanie užívateľskému zamestnávateľovi bezodkladne poskytnúť údaje, potrebné pre kontrolu mzdových podmienok.

9) Evidencia dočasne pridelených zamestnancov

Užívateľský zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje:

  • identifikačné údaje zamestnanca,
  • identifikačné údaje zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili,
  • údaj o dátume vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania bude povinná viesť evidenciu pracovného času v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca počas dočasného pridelenia, čím sa reaguje na prax, že táto evidencia je vedená v sídle zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, čo v niektorých prípadoch znemožňuje efektívnu kontrolu skutočne odpracovaného času v mieste výkonu práce.

10) Obmedzenie pridelenia

Zamestnávateľ môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie zamestnanca v pracovnom pomere iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody, a to najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru.

11) Rozšírenie povinností zabezpečiť stravovanie

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sú povinní dočasne pridelenému zamestnancovi zabezpečovať vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

12) Pokuta za vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia

Ústredie a úrad uložia pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe za vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia od 5 000 eur do 100 000 eur.

13) Skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu

Agentúra dočasného zamestnávania môže dať zamestnancovi výpoveď, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu.

 

 Ilustračné foto: adamr at FreeDigitalPhotos.net

Komentáre