Zákaz drobenia pozemkov – komplexný prehľad

 

V priebehu rokov dochádza k rôznemu rozdeľovaniu pozemkov, kedy sa pre zákonodarcu stálo drobenie pozemkov na malé časti nežiaducim. Z tohto dôvodu bol prijatý zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Tento zákon upravuje podmienky rozdelenia poľnohospodárskych a lesných pozemkov, ktoré musia byť splnené, aby mohlo dôjsť ku povoleniu vkladu vlastníckeho práva k rozdeleným pozemkom.

Zákaz drobenia pozemkov – definícia

Treba povedať, že zákaz drobenia pozemkov sa netýka všetkých pozemkov. Zakazuje sa drobiť pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce (v extraviláne), ktoré zároveň sú:

  • Poľnohospodárske pozemky
  • Lesné pozemky
  • Vinice

Zákazom drobenia pozemkov sa rozumie zákonný zákaz rozdeliť pozemok umiestnený v extraviláne obce na určité malé časti. Žiaden zákonný predpis nedefinuje pojem intravilán a extravilán. Intravilán predstavuje územie určené územným plánom obce ako zastavané alebo hranice intravilánu sú dané priamo hranicou zastavanosti obce so súvislou zástavbou.

Ak sa teda pozemky nachádzajú v extraviláne obce, zákon zakazuje, aby na základe právneho úkonu (kúpna, darovacia, zámenná zmluva) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vznikol rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

Trocha iný prípad je dedenie pozemku, kedy ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov v súlade s podmienkami minimálnej výmery tak ako je uvedené vyššie, alebo ak v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi. Vyjadrenie dedičov podľa odseku 3 musí mať písomnú formu a nemožno ho odvolať.

Pohľadávky dedičov, ktoré vzniknú z vyporiadania dedičstva, sa premlčujú v lehote desiatich rokov a na ich zabezpečenie vzniká veriteľovi záznamom vlastníckeho práva dlžníka záložné právo k tomuto pozemku; prípadná zákonná prednosť skoršieho záložného práva sa nepoužije. Záložnému veriteľovi patrí predkupné právo k pozemku, ku ktorému sa viaže záložné právo,

Zákaz drobenia pozemkov sa vzťahuje aj na spoluvlastnícke podiely

Podmienky týkajúce sa drobenia pozemkov platia aj na vyporiadanie spoluvlastníkov, ak o ich vyporiadaní rozhodol súd. Preto spoluvlastníci musia dbať na to, aby v prípade ak žiadajú zrušenie podielového spoluvlastníctva ku pozemkom, na ktoré sa vzťahuje zákaz drobenia, nenavrhovali delenie pozemkov spôsobom porušujúcim podmienky drobenia pozemkov. Takémuto návrhu by súd nemohol vyhovieť.

Okrem zrušenia podielového spoluvlastníctva sa zákaz drobenia vzťahuje aj na vznik spoluvlastníckych podielov. Podľa zákona ak majú na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť k jestvujúcim pozemkom spoluvlastnícke podiely, platia podmienky týkajúce sa drobenia pozemkov. Tieto neplatia len v prípade, ak sa podiel na pozemku spoluvlastníka zvyšuje iným podielom alebo časťou podielu na tom istom pozemku a vlastníctvo prevádzaného podielu alebo podielu, ktorý bol predmetom prechodu vlastníckeho práva zanikne.

Preto si vždy vypočítajte aká výmera pripadá na spoluvlastnícke podiely, aby to bolo viac ako 2.000 m² pri poľnohospodárskych, resp. 5.000 m² pri lesných pozemkoch. Najčastejším prípadom drobenia je pravdepodobne drobenie poľnohospodárskej pôdy (na liste vlastníctva označená ako orná pôda).

Dôsledky porušenia zákazu drobenia pozemkov

Ak na základe právneho úkonu vznikol spoluvlastnícky podiel, ktorý je v rozpore s podmienkami drobenia pozemkov štát je oprávnený podať návrh na určenie jeho neplatnosti. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.

Zároveň ak je podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností, tento nebude povolený, ak je predloženou zmluvou porušený zákaz drobenia pozemkov a dôjde k zastaveniu katastrálneho konania. Katastrálne odbory okresných úradov prihliadajú na zákaz drobenia z úradnej povinnosti. Prax okresných úradov je taká, že ak zmluva odporuje zákazu drobenia pozemkov, okresný úrad preruší konanie a vyzve účastníkov zmluvy na doloženie dokladov preukazujúcich možnosť drobenia pozemkov. Ak tieto nebudú v lehote 30 dní doručené, katastrálne konanie sa zastaví.

Kedy neplatia pravidlá drobenia pozemkov

Pravidlá drobenia pozemkov neplatia ak:

  • sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav – na túto výnimku sa vzťahujú najmä na prípady, kedy sa na pozemku plánuje výstavba napríklad funkčným určením výstavby na pozemku územným plánom. Ku zmluve na katastrálne konanie je potrebné doložiť potvrdenie obce o tom, že pozemok je určený na výstavbu. Podľa dostupnej judikatúry sa táto výnimka vykladá tak, že nie je potrebné, aby sa pozemok rozdeľoval už na účely konkrétnej výstavby – napríklad aby malo existovať už konkrétne územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie k stavbe
  • ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa reštitučných zákonov,
  • sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
  • ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely.

 

Ilustračné foto: Pixabay

Komentáre