Vstup policajtov do bytu

Otázka možnosti vstupu policajta do bytu je citlivou témou. Prípady, kedy je policajt oprávnený vstúpiť do bytu sú zákonom presne zadefinované a akékoľvek vstup do bytu mimo rámca stanoveného zákonmi, predstavuje nezákonný vykonaný vstup do bytu.

Možnosť vstupu policajta do obydlia upravuje zákon o Policajnom zbore ako aj Trestný poriadok.

Otvorenie bytu podľa zákona o Policajnom zbore

Policajt má oprávnenie otvoriť byt ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a vec neznesie odklad alebo ak sa v byte zdržuje páchateľ úmyselného trestného činu a nerešpektuje výzvy polície na jeho opustenie, policajt je oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

Z toho vyplýva, že otvorenie bytu neprichádza do úvahy, ak sa v byte zdržuje páchateľ nedbanlivostného trestného činu. Je taktiež zrejmé, že vstup do bytu neprichádza do úvahy, ak by policajti boli prizvaní susedmi z dôvodu rušenia nočného kľudu a chceli by skontrolovať, či v byte sa náhodou nenachádzajú veci odôvodňujúce začatie trestného stíhania.

Právo otvoriť byt má policajt aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza zomretá osoba.

O otvorení bytu a vykonaných opatreniach napíše policajt úradný záznam.

Prehliadka bytu podľa Trestného poriadku

Domovú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že v byte je vec dôležitá pre trestné konanie alebo že sa tam skrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo je potrebné vykonať zaistenie hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody.

Pri prehliadke bytu prichádza do úvahy jej vykonanie jednak ak sa v byte skrýva podozrivý zo spáchania úmyselného ako aj nedbanlivostného trestného činu (rozdiel oproti otvoreniu bytu podľa zákona o Policajnom zbore). Zásadným rozdielom oproti otvoreniu bytu podľa zákona o Policajnom zbore je to, že na domovú prehliadku musí byť vydaný príkaz. 

Nariadiť domovú prehliadku je oprávnený predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní na návrh prokurátora tzv. sudca pre prípravné konanie. Zjednodušene, príkaz na domovú prehliadku môže vydať len príslušný sudca.

V neodkladných prípadoch však môže namiesto príslušného sudcu vydať príkaz  predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, v ktorého obvode sa má prehliadka vykonať (t. j. nie primárne príslušný)

Príkaz na domovú prehliadku musí byť vydaný písomne a musí byť odôvodnený. V príkaze sa uvedie opis veci alebo opis osoby, ktorá sa má zaistiť pri domovej prehliadke, ak je známa. Ak je nejasné, aké veci sa majú v byte zaistiť (alebo osoby), v odôvodnení príkazu sa neuvádzajú. Príkaz sa doručí vlastníkovi alebo užívateľovi obydlia pri prehliadke, a ak to nie je možné, najneskôr do 24 hodín po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu.

Súdna prax vyslovila právny záver, podľa ktorého ak sa počas domovej prehliadky nájdu iné veci odôvodňujúce trestné stíhanie, ktoré nesúvisia s trestným činom, ku ktorému bol vydaný príkaz na domovú prehliadku, tieto sa nemôžu z bytu odňať.

Vstup do obydlia podľa Trestného poriadku

Policajt môže vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok len vtedy, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku, alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody, najmä ak ide o obydlie alebo iné priestory, alebo pozemok osoby pristihnutej pri trestnom čine. Vždy teda musí ísť o prípad, kedy vec neznesie odklad.

Vstúpiť do obydlia je oprávnený policajt, ak bol vydaný príkaz na zatknutie alebo príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody osoby, ktorá sa tam zdržuje, alebo ak treba predviesť obvineného alebo svedka, ktorý sa tam zdržuje.

Domovú prehliadku možno vykonať len po predchádzajúcej výzve toho, u koho alebo na kom sa má taký úkon vykonať, a to len vtedy, ak sa výzvou nedosiahlo dobrovoľné vydanie hľadanej veci alebo odstránenie iného dôvodu, ktorý viedol k takému úkonu. Výzva sa nevyžaduje, ak tomu bráni závažná prekážka a vec neznesie odklad alebo ak by predchádzajúca výzva bola zjavne neúspešná.

 

Ilustračné foto: Pixabay

Komentáre