Úvaha o prípade neuchytenia nábytku o stenu

Ak ste už niekto kupovali nábytok, ktorý sa má prichytiť o stenu (napr. komoda) viete, že sa v krabici s týmto nábytkom zásadne nachádza papierové upozornenie o tom, že zakúpený nábytok je nutné prichytiť o stenu, inak hrozí riziko jeho pádu a vzniku zranenia a obsahom balenia sú aj súčiastky potrebné pre jeho uchytenie o stenu.

Nábytkárske spoločnosti teda touto formou upozorňujú svojich zákazníkov na to, že v rámci prevencie poškodenia zdravia sa nábytok musí prichytiť o stenu. Zákazník ale nábytok zmontuje, avšak neprichytí ho o stenu a pri dotyku s neprichytenou komodou táto sa prevráti a spôsobí zranenie.

Kto zodpovedá za spôsobenú škodu na zdraví? Výrobca nábytku, ktorý nemá takýto nábytok ani predávať? Zákazník, ktorý napriek upozorneniu nábytok  neprichytil o stenu?

Zodpovednosť výrobcu nábytku

Na to, aby sme posúdili prípadnú zodpovednosť výrobcu nábytku, zodpovedzme si otázku, či výrobca dodržal prevenčnú povinnosť, nakoľko podľa ust. § 415 Občianskeho zákonníka: ,,Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“

Podľa rozsudku NSSR z 27. augusta 2014, sp. zn. 2 M Cdo 9/2013, vo vzťahu k všeobecnej prevenčnej povinnosti upravenej vyššie cit. ust. §415 Občianskeho zákonníka:

,,Ide o záväznú právnu povinnosť každého dodržiavať nielen povinnosti uložené právnymi predpismi a povinnosti prevzaté zmluvne, ale – aj bez konkrétne stanoveného pravidla správania – počínať si natoľko obozretne, aby konaním alebo opomenutím konania nevznikla škoda iným ani jemu samému.“

,,Ustanovenie § 415 ukladá preto povinnosť každému postupovať vzhľadom na konkrétne okolnosti tak, aby nedal príčinu k vzniku škody na zdraví, na majetku a na iných hodnotách.“

,,Vždy je potrebné posúdiť, či škodlivý výsledok by nebol nastal aj bez tohto porušenia, teda či počínanie v súlade s prevenčnou povinnosťou bolo spôsobilé škode, ktorá vznikla, zabrániť.“

Právne závery NSSR podrobne vysvetľujú význam všeobecnej prevenčnej povinnosti.

To znamená, že aj keď sa v balení nábytku nachádza upozornenie na prichytenie nábytku, predmetom skúmania by mala byť skutočnosť, či (i) toto upozornenie je dostatočné, (ii) či je zrejmé a jeho význam je jednoznačný bežným zákazníkom v rámi bežnej obozretnosti zákazníka, a (iii) či jeho grafické vyjadrenie je určité vo vzťahu k tomu, že môže dôjsť k poškodeniu zdravia v prípade jeho neuchytenia a (iv) ďalšie možné aspekty.

Ak vychádzame z toho, že v balení sa upozornenie nechádzalo a bolo zrejmé pre zákazníka, výrobca nábytku si splnil svoju prevenčnú povinnosť a nemôže zodpovedať za konanie zákazníka, ktorý napriek zrejmému upozorneniu a obsahu balenia nábytku (súčiastky na uchytenie nábytku), tento svojvoľne o stenu neuchytil.

Niekto možno bude uvažovať aj v smere, že výrobca nábytku porušil svoju povinnosť dodatok nábytok bez vád (ust. § 616 Občianskeho zákonníka), avšak tu sme názoru, že nábytok ako taký je dodaný bez vád – teda za vadu sa nepovažuje to, že nábytok sa môže prevrátiť pri nechytení, nakoľko kompletne zmontovaný nábytok s uchytením podľa manuálu je stabilný – bez vád.

Zodpovednosť zákazníka

Porušenie prevenčnej povinnosti sa však posudzuje aj u poškodeného (zákazníka).

Ak by poškodený dodržal návod na poskladanie nábytku, došlo by k jeho prevráteniu? Nie, pretože by bol uchytený o stenu. 

V kontexte porušenia prevenčnej povinnosti poškodeným môžme aplikovať ust. § 441 Občianskeho zákonníka:

,,Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám.“

Ak vychádzame z toho, že v balení nábytku sa nachádzalo upozornenie na nutnosť jeho uchytenia, poškodený vedel, že jeho neuchytením sa vystavuje riziku prevrátenia nábytku, a preto podľa nášho subjektívneho názoru by bol sám poškodený zodpovedný za prevrátenie nábytku. Dôvodom je príčinná súvislosť, kedy v dôsledku nedodržania prevenčnej povinnosti zákazníkom (napriek upozorneniu, t. j. vedomosti o pravdepodobnosti vzniku škody pri neuchytení nábytku o stenu) sa vystavil riziku prevrátenia nábytku.

Upozornenia na prevrátenie nábyku, ktoré sme videli, boli jasné a zrejmé pre každého. 

V balení nábytku nebolo upozornenie na riziko prevrátenia

Čo ak sa v balení nábytku nebude nachádzať upozornenie na možnosť prevrátenia nábytku, ak sa neuchytí?

Ani táto skutočnosť podľa nášho názoru nezakladá automaticky zodpovednosť výrobcu nábytku. Berieme ohľad na to, že (i) v balení nábytku sa nachádzajú úchytky ako súčiastky potrebné pre zmontovanie nábytku a (ii) ak je neuchytený nábytok na prvý pohľad labilný aj pri bežnom používaní. Ak výrobca vie, že nábytok je labilný, prichádza v tejto situácii k úvahe o porušení prevenčnej povinnosti výrobcom. V tomto prípade by teda mohli porušiť prevenčnú povinnosť obaja, výrobca aj zákazník a bolo by nutné skúmať mieru spoluzavinenia.

Ak by sa však neuchytený nábytok javil ako stabilný a upozornenie by v krabici chýbalo, bola by daná zodpovednosť výrobcu nábytku za prípadnú spôsobenú škodu.

Ak dôjde ku poškodeniu zdravia u tretej osoby (napr. u návštevy), posudzujú sa vyššie uvedené kritéria rovnako – t. j. poškodenému bude zodpovedať ten, kto porušil prevenčnú povinnosť.

Samozrejme toto je len zovšeobecnený pohľad, každý môže mať iný názor a každý konkrétny prípad má iné ďalšie skutkové okolnosti majúce dopad na právne závery.

Radšej ako riešiť právne následky takýchto udalostí, buďme radšej opatrní a ten nábytok si prichyťme o stenu, a tie úchytky použime.

 

Ilustračné foto: Pixabay

Komentáre