Úrok z omeškania pri zadržiavaní nadmerného odpočtu

Vrátenie nadmerného odpočtu býva zdĺhavým procesom v prípade, ak začne daňová kontrola. V takom prípade Daňový poriadok predlžuje dobu na vrátenie nadmerného odpočtu, a to na dobu 10 dní od skončenia daňovej kontroly. Kontrola trvá dlhší čas, nakoniec sa ukáže, že vrátenie nadmerného odpočtu je oprávnené a v konečnom dôsledku mal daňový subjekt zadržiavaný nadmerný odpočet bezdôvodne dlhú dobu.

Vnútroštátna právna úprava

Podľa zákona o DPH, daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak

  1. zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
  2. platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  3. platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov v súhrne viac ako 1 000 eur.

Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňovú kontrolu, vráti nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly vo výške zistenej daňovým úradom.

Podľa súčasnej legislatívy vznikne nárok na úroky z omeškania v prípade, ak sa daňový úrad omešká s vrátením nadmerného odpočtu v lehote 30, resp. 10 dní po skončení daňovej kontroly. Prípad určitého odškodnenia daňového subjektu za čas zadržiavania nadmerného odpočtu v prípade pozitívneho výsledku daňovej kontroly v prospech daňového subjektu legislatíva v súčasnosti neupravuje.

Rozhodnutie Súdneho dvora C-120/2015 Kovozber s. r. o. proti Daňovému úradu Košice

Uznesením Súdneho dvora EÚ z 21. októbra 2015 vo veci C‑120/15 Kovozber s. r. o. proti Daňovému úradu Košice sa však vykryštalizoval právny rámec smerujúci k tomu, aby sa daňový subjekt domáhal úrokov z omeškania za dobu, kedy bol nadmerný odpočet neoprávnene zadržiavaný, a teda ak daňová kontrola dopadla pozitívne.

Súdny dvor vo svojom uznesení pripomenul, že členské štáty musia pri stanovení podmienok vrátenia nadmerného odpočtu DPH dbať na to, aby tieto podmienky nespochybňovali zásadu neutrality daňového systému DPH tým, že zdaniteľná osoba bude podľa nich povinná v celom rozsahu alebo sčasti znášať DPH.

Uvedené podmienky musia umožniť, aby mohla byť zdaniteľnej osobe za primeraných podmienok vrátená celá suma vyplývajúca z nadmerného odpočtu DPH, čo znamená, že vrátenie sa musí uskutočniť v primeranej lehote.

Súdny dvor konštatoval, že lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH môže byť v zásade predĺžená na účely vykonania daňovej kontroly bez toho, aby bolo nutné považovať túto lehotu za neprimeranú, ak toto predĺženie neprekračuje medze toho, čo je nevyhnutné na riadne vykonanie tejto daňovej kontroly.

Súdny dvor pritom konštatoval, že legislatívna úprava vrátenia nadmerného odpočtu DPH v slovenskom zákone o DPH nie je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zásady daňovej neutrality. Z uvedeného vyplýva, že zdaniteľné osoby, ktorým bol vrátený nadmerný odpočet, majú po skončení daňovej kontroly, ktorej dĺžka presiahla primeranú lehotu, podľa práva Únie nárok na zaplatenie úrokov z omeškania.

Pri výpočte úrokov sa musí zobrať do úvahy ako počiatočný okamih deň, keď by mal byť nadmerný odpočet DPH v súlade so smernicou o DPH obvykle vrátený.

Aj keď slovenský zákon o DPH úrok z omeškania pri zadržiavaní nadmerného odpočtu pri pozitívnom výsledku daňovej kontroly neupravuje, je vnútroštátny súd povinný stanoviť podmienky, za akých sa majú zaplatiť úroky z omeškania, čím zabezpečí plný účinok práva EÚ. Tieto podmienky však musia rešpektovať zásady ekvivalencie a efektivity, teda nesmú byť nevýhodnejšie ako podmienky pri podobných nárokoch založených na ustanoveniach vnútroštátneho práva, ako ani stanovené takým spôsobom, aby prakticky znemožnili výkon práv priznaných právnym poriadkom Únie alebo tento výkon nadmerne sťažili.

Záver

Na základe záverov Súdneho dvora EÚ je možné aj bez priamej vnútroštátnej úpravy žiadať úrok z omeškania za oneskorené vrátenie nadmerného odpočtu. Je predpoklad, že úrok z omeškania budú daňové subjekty žiadať za dobu od 31. dňa od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania do doby reálneho vrátenia nadmerného odpočtu (napr. po vykonaní daňovej kontroly). Daňové úrady však v praxi môžu využiť svoje oprávnenie podľa novely zákona o DPH z r. 2015, kedy ak daňový úrad začal daňovú kontrolu, vráti časť nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly vo výške uvedenej v čiastkovom protokole.

 

Ilustračné foto: Pixabay

Komentáre