Strata zverených predmetov zamestnancom

Nastúpili ste do nového zamestnania a okrem príjemného kolektívu Vás prekvapil aj zamestnávateľ so zodpovednostnými potvrdeniami na podpis? Nie vždy sú na takýto úkon splnené podmienky.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce, povinnosť poskytnúť zamestnancom predmety nevyhnutné pre riadny výkon práce. V tomto zmysle má samozrejme zamestnávateľ záujem na tom, aby sa tieto veci nepoškodili, resp. nezničili, nestratili.

Z uvedeného dôvodu sa často využíva inštitút písomného potvrdenia o zamestnávateľom zverených predmetoch, za ktorých stratu nesie zamestnanec zodpovednosť. Podpisom potvrdenia sa vlastne vytvorí fikcia zavinenia zamestnanca, ktoré sa takto predpokladá v prípade, že sa zverený predmet stratí a zamestnávateľovi vznikne škoda.

Povinnosti zamestnávateľa sa však nekončia podpísaním potvrdenia zamestnancom. Ako vyplýva z uvedeného, Zákonník práce viaže platnosť takejto dohody o zodpovednosti na písomnú formu.

Akékoľvek ústne dohody o zodpovednosti za stratu zverených predmetov sú neplatné.

Ďalej je potrebné, aby bol zverený predmet dostatočne špecifikovaný, nebolo možné ho zameniť s iným a využíval ho výlučne zamestnanec podpisujúci potvrdenie. Zamestnávateľ má ďalej povinnosť vytvoriť podmienky pre to, aby mohol zamestnanec účelne takto zverené predmety uchrániť pred odcudzením a stratou.

V prípade, že Vám bol zamestnávateľom zverený napr. mobil, je zrejmé, že na ochranu pred odcudzením bude stačiť, ak si zamestnanec vloží mobil do vrecka. Horšie to už bude napríklad so stolovým počítačom a inými predmetmi, ktoré nie je možné mať stále pri sebe. Zamestnávateľ je v takom prípade povinný vytvoriť podmienky na základe ktorých viete zverené predmety riadne a účelne ochrániť. T.j. poskytnúť zamestnancom uzamykateľné skrinky, kľúče od kancelárie, kde sa zverené predmety nachádzajú a podobne. Tento problém je pre zamestnávateľa zjavný najmä pri vykonávaní práce v tzv. open space priestore.

Došlo k odcudzeniu nejakého z predmetov, ktoré Vám boli zverené a vyššie podmienky neboli naplnené? Nepodliehajte panike. Porušenie tejto povinnosti zamestnávateľom nespôsobuje neplatnosť podpísaného potvrdenia.

Napriek tomu ma zamestnanec možnosť sa celkom alebo sčasti zbaviť tejto zodpovednosti v prípade, ak preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia. Ak teda zmizne z open space boxu stolový počítač, malo by byť zrejmé, že zamestnávateľ nevytvoril podmienky na to, aby mohol zamestnanec tento predmet účelne uchrániť pred stratou. V takom prípade zvážte, či je na mieste hradiť vzniknutú škodu, samozrejme, záleží to od konkrétnych skutkových okolností. Bude síce na Vás, aby ste preukázali nenaplnenie podmienok pre ochranu zvereného predmetu, ale preukázaním uvedeného sa zodpovednosti zbavíte celkom, alebo aspoň sčasti.

 

 Ilustračné foto: stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Komentáre