Používanie služobného vozidla aj na súkromné účely v roku 2015

Možnosť používať vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely je často vítaným benefitom pre zamestnanca. Avšak v prípade, ak zamestnanec používa firemné vozidlo aj na súkromné účely, vzniká u zamestnanca zdaniteľný nepeňažný príjem.

Výška zdaniteľného príjmu

Podľa § 5 odsek 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je príjmom zamestnanca počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1 % v

  • prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25 zákona o dani z príjmov) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,
  • nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12, 5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch.

Doba ôsmich rokov začína plynúť od momentu zaradenia motorového vozidla do užívania, nie od začatia používania vozidla zamestnancom aj na súkromné účely.

Daňová povinnosť vzniká u zamestnanca od momentu poskytnutia vozidla aj na súkromné účely zamestnanca. Rozhodným momentom nie je reálny začiatok používania vozidla na súkromný účel, ale zamestnávateľom faktické poskytnutie vozidla na jeho využitie aj na súkromný účel, v zásade na základe dohody o poskytnutí vozidla aj na súkromné účely uzavretej medzi zamestnávateľom a zamestnancom. To znamená, že ak po tom, ako zamestnávateľ umožní používať zamestnancovi motorové vozidlo aj na súkromné účely, zamestnanec sa rozhodne auto na súkromné účely nevyužívať, daňovej povinnosti zamestnanca sa táto skutočnosť nedotýka.

V prípade, ak by zamestnávateľ poskytol zamestnancovi súčasne dve motorové vozidlá aj na súkromné účely zamestnanca, kedy umožní zamestnancovi používať poskytnuté vozidlá podľa vlastného uváženia a rozhodnutia zamestnanca,  zamestnávateľ zahrnie zamestnancovi do úhrnu príjmov sumu 1% zo vstupnej ceny oboch poskytnutých vozidiel.

Čo v prípade, ak zamestnávateľ poskytol motorové vozidlo zamestnancovi, ale vozidlo je následkom havárie nepojazdné, pričom následne v tom istom mesiaci poskytne zamestnancovi na služobné i súkromné používanie iné motorové vozidlo s vyššou vstupnou cenou? Finančná správa SR poskytla stanovisko, podľa ktorého  zamestnávateľ zahrnie zamestnancovi v tomto mesiaci do základu dane sumu 1% z ceny automobilu s vyššou obstarávacou cenou.

Dohoda (zmluva) o poskytnutí motorového vozidla aj na súkromné účely

Zákon neupravuje, akým právnym základom sa prenechá (poskytuje) vozidlo zamestnávateľa zamestnancovi aj na súkromné účely. Nemusí preto ísť ani o písomnú dohodu, postačuje poskytnutie vozidla zamestnancovi ústnou formou.

Avšak vhodným nástrojom ako poskytnúť zamestnancovi vozidlo aj na súkromné účely je uzavretie písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi, ktorej predmetom je poskytnutie vozidla zamestnancovi na služobné ako aj súkromné účely.

Aby bol zamestnanec oboznámený o daňových povinnostiach, informujte ho v zmluve o tom, že poskytnutie vozidla aj na súkromné účely je u zamestnanca zdaniteľným príjmom, a v akej konkrétnej výške. Zároveň nezabudnite upraviť dôvody ukončenia dohody ako zo strany zamestnávateľa, tak aj zo strany zamestnanca. Zamestnanca oboznámte so vstupnou cenou motorového vozidla.

Limitácia výšky daňových výdavkov

Novela zákona o dani z príjmov, zavedená zákonom č. 333/2014 Z. z., účinná od 1. januára 2015, sa dotkla aj používania motorového vozidla na služobné aj súkromné účely. Totiž podľa novely, v zmysle § 19 odsek 2 písm. t) zákona o dani z príjmov sú daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to
1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Preto výdavky na prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla nekráti na výšku 80 % zamestnávateľ, ktorý dáva zamestnancovi k dispozícií motorové vozidlo aj na súkromné účely, pričom tento nepeňažný príjem formou poskytnutia motorového vozidla zdaňuje podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Netreba zabúdať, že aj v tomto prípade, ide o výdavky zamestnávateľa, ktoré musia spĺňať definíciu daňového výdavku (§ 2 zákona o dani z príjmov), a to že ide o výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka.

 

Ilustračné foto: stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Komentáre