Návrh zákona o odpadoch sprísňuje podmienky výkupu kovového odpadu

Návrh zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky schválila vláda Slovenskej republiky a putuje na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

Aktuálne platný zákon o odpadoch prešiel viac ako tridsiatimi novelizáciami, pričom do jeho textu bolo prevzatých desať smerníc vrátane ich zmien a dodatkov. Vzhľadom na vysoký počet legislatívnych zásahov do platného zákona o odpadoch sa niektoré jeho ustanovenia stali obsolentnými, navzájom si niektoré protirečia, alebo potrebná právna úprava absentuje. Ministerstvo preto dospelo k názoru predložiť návrh nového zákona o odpadoch, ktorý nahradí aktuálne platný zákon.

Podľa ministerstva sa predloženým  návrhom zákona sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úprava a zameranosť  na  predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie a jej  premietnutie na komunálnu úroveň.

Návrh zákona zavádza tri rozhodujúce zmeny oproti súčasnému právnemu stavu v oblasti odpadového hospodárstva.

Prvou a najmarkantnejšou zmenou zakotvenou v návrhu zákona je zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť príspevok do fondu. Celý systém zabezpečenia povinností výrobcov a dovozcov bude zabezpečovaný priamym uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov či už individuálne alebo  kolektívne (organizácie zodpovednosti výrobcov).

Druhá zmena sa priamo dotýka vzniku a fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov. Zavádza sa povinnosť autorizácie týchto organizácií, pričom autorizáciu bude udeľovať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom tejto úpravy je podľa ministerstva najmä sprehľadniť činnosť týchto organizácií. Obdobný druh autorizácie bude Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky udeľovať aj výrobcom, ktorí si plnia svoje povinnosti individuálne.  Návrhom zákona sa vytvárajú aj podmienky pre vznik koordinačného centra, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov a organizácií zodpovednosti výrobcov.

Treťou zmenou je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené  zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad.

 

Ilustračné foto: David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Komentáre