Nadmerné obťažovanie hlukom, aké mám práva?

Ruší Vás neprimerane hlasná hudba pochádzajúca z neďalekého koncertu, či hudobného festivalu?

Nemôžete pokojne pracovať, či pozerať televízor pretože v blízkosti Vášho domu, bytu, alebo kancelárie prebiehajú stavebné práce, ktoré spôsobujú neúnosný hluk?

Ako postupovať ?

V prvom rade je potrebné obrátiť sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vykoná merania za účelom zistenia, či nedochádza k porušovaniu prípustných hodnôt stanovených vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Podľa § 3 ods. 1 vykonávacej vyhlášky „ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpečená, ak posudzované hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty“.

Prípustná hodnota hladiny hluku v obytnej časti mesta cez deň je 50 dB. Pre zaujímavosť bežný rozhovor dvoch ľudí dosahuje hodnotu 60 dB, prejazd osobného auta 75-80 dB, nákladného 90 dB, diskotéka 120 dB.

V prípade že vykonané merania preukážu, že došlo k porušeniu prípustných hodnôt hluku, regionálny úrad verejného zdravotníctva môže uložiť prevádzkovateľovi zdrojov hluku, infrazvuku alebo  vibrácii (stavebníkovi, organizátorovi festivalu, prevádzkovateľovi letiska a pod.) pokutu od 150 EUR do 20 000 EUR.

Príslušný orgán môže tiež zamedziť takéto konanie, prípadne upraviť podmienky vykonávania činností, ktoré sú zdrojom neprimeraného hluku, infrazvuku, alebo vibrácii (napríklad stavebný úrad v prípade vykonávania stavebných prác mimo povolených hodín, alebo dní).

Okrem uloženia pokuty, či úpravy podmienok vykonávania činnosti máte právo za obdobie, počas ktorého ste boli neprimerane obťažovaní hlukom žiadať na súde aj náhradu nemajetkovej ujmy.

Sudy už v minulosti judikovali, že každá fyzická osoba má právo na pokojné a nerušené užívanie svojho obydlia, pričom toto právo treba považovať za osobnostné právo, pri porušení ktorého je možné za určitých okolností žiadať aj náhradu nemajetkovej ujmy.

To v akej výške môžete požadovať náhradu nemajetkovej ujmy závisí vo veľkej miere od okolností konkrétneho prípadu a dokonca sa môže stať, že súd uloží prevádzkovateľovi zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácii iba povinnosť ospravedlniť sa Vám za to, že ste boli v dôsledku jeho činnosti obťažovaní. Čím dlhšie však obťažovanie trvalo a čím viac boli limity prekročené, tým väčšiu máte šancu na to, že Vám súd prizná aj náhradu nemajetkovej ujmy, pričom jej výška nemusí byť vôbec malá.

 

Zdroj: odskodne-nehody.sk

Ilustračné foto: stockimages at FreeDigitalPhotos.net

 

Komentáre