Na aké stavebné práce potrebujete stavebné povolenie a ohlásenie, inak hrozí pokuta

Zdá sa Vám dverný otvor do bytu alebo domu primalý, alebo by ste chceli väčšie okná. Na tieto úpravy musíte mať stavebné povolenie.

Pri prácach na Vašom dome alebo byte môže nastať jedna z týchto možností:

 • zákon vyžaduje stavebné povolenie
 • zákon vyžaduje ohlásenie úprav stavebnému úradu
 • nemáte povinnosť ohlásenia ani podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia
Kedy nepotrebujete stavebné povolenie ani nerobíte ohlásenie

Bez stavebného povolenia a ohlásenia môžete vykonávať tzv. udržiavacie práce. Ide o bežné práce pri údržbe Vášho bytu alebo domu, ktorými sú najmä

 1. opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 2. opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 3. údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 4. výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 5. maliarske a natieračské práce.

Pozor, v prípade ak je stavba kultúrnou pamiatkou (napr. obytné domy v centrách miest) vyžaduje sa aj na bežné udržiavacie práve ohlásenie stavebnému úradu.

Na zložitejšie úpravy sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie.

Kedy sa vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie alebo prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

Napríklad v prípade rekonštrukcie bytového jadra (kúpeľne) sa vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu, ak spájate kúpeľnou s toaletou, alebo meníte pôdorys bytu ( napríklad búrate pôvodnú nenosnú stenu a zväčšujete kúpeľňu). Je to z dôvodu, že ide o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. O bežné udržiavacie práce bez potreby ohlásenia by išlo, keď rekonštruujete kúpeľňu nahradením umakartových priečok murovanými stenami v tom istom pôdoryse.

Pri zasklení balkóna (alebo lodžie) postačuje v zásade ohlásenie, ale pozor, nemusí to tak byť. Ak by stavebný úrad posúdil Váš zámer zasklenia ako podstatnú zmenu vonkajšieho vzhľadu stavby, namiesto ohlásenia sa bude vyžadovať stavebné povolenie.

Ohlásenie postačuje pri zväčšení dverných a okenných otvorov, ak sa vykonávajú v nenosnej stene. Pri nosných stenách je potrebné stavebné povolenie.

Vždy treba posudzovať prípad od prípadu. Totiž aj na prvý pohľad triviálna vec – zväčšenie okien v nenosnej stene (v niektorých stavbách je vonkajší múr nenosný) môže vyžadovať stavebné povolenie. Napríklad vtedy, ak by ste namiesto okna bežných rozmerov zväčšili okenný otvor do rozmerov francúzskeho okna, kedy by sa podľa stavebného úradu mohol zmeniť vzhľad stavby. Platí to aj naopak, ak máte francúzske okno, ktoré chcete vybrať, vystavať múrik a na neho osadiť nové (menšie okno), bude nutné stavebné povolenie, nakoľko môže ísť o úpravu podstatne meniacu vonkajší vzhľad stavby.

Pri rekonštrukcii poväčšine dochádza aj k výmene rozvodov. Pozor, ak rozvody len nemeníte, ale meníte ich umiestnenie, môže sa vyžadovať buď ohlásenie (rozvody sa umiestňujú do nenosnej steny alebo stavebné povolenie (rozvody sa umiestňujú do nosnej steny).

Pri garáži bude postačovať ohlásenie ak bude výmera stavby do 25 m², inak sa vyžaduje stavebné povolenie.

Kedy sa vyžaduje stavebné povolenie

Stavebné povolenie potrebujete v prípadoch, kedy sa nevyžaduje ohlásenie ani nejde o úpravy, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Ak teda garáž pristavujete, vyžaduje sa stavebné povolenie.

Sankcie ak ste stavebné úpravy neohlásili, alebo ich vykonávate bez stavebného povolenia

Priestupku sa dopustí a pokutou do 331,94 eur sa potresce ten, kto uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním.

Priestupku sa dopustí a pokutou do 829,85 eur sa potresce ten, kto ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním.

 

Ilustračné foto: Pixabay

Komentáre