Kedy a ako môžte vrátiť tovar bez udania dôvodu zakúpený cez internet

Radi by sme Vám priblížili podrobnejšie Vaše právo ako spotrebiteľa odstúpiť bez udania dôvodu pri kúpe tovaru alebo služby cez internet alebo iným diaľkovým spôsobom.

V zásade platí, že ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy pri kúpe tovaru cez e-shop až na niektoré výnimky. Ak kupujete tovar na firmu, právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu a vrátiť tovar nemôžte, toto právo prislúcha len zákazníkom spotrebiteľom, t. j. fyzickým osobám nepodnikateľom.

Osobitným zákonom upravujúcim predaj tovaru na diaľku je zákon č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Tento zákon komplexne upravuje problematiku kúpy cez e-shop alebo inou diaľkovou formou.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a Vami ako spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. Najčastejšie teda pôjde o nákupy cez e-shop, ale ako vidíte predaj na diaľku je možný aj inými formami.

Kedy máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a vrátiť tovar

Ako zákazník spotrebiteľ ste oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní bez uvedenia dôvodu, po tom ako Vás predávajúci informoval o práve odstúpiť od zmluvy, a táto 14 dňová lehota sa počíta od:

a) prevzatia tovaru ak kupujete tovar

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Ak Vás predávajúci informoval o práve odstúpiť od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak Vás predávajúci neinformoval o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V prípad, ak kupujete cez internet, najpravdepodobnejšie Vás prevádzkovateľ e-shopu informuje o práve odstúpiť od zmluvy vo všeobecných obchodných podmienkach. Pri každej objednávke pritom najčastejšie odkliknete súhlas potvrdzujúci, že ste sa s týmito podmienkami oboznámili. Bez tohto odkliknutia Vás es-hop nepustí ďalej k potvrdeniu objednávky. Preto sa nemôžte spoliehať na to, že Vám predajcovia oznámia právo odstúpiť od zmluvy osobitnou formou.

Kedy odstúpiť bez uvedenia dôvodu nemôžete

Zákon však v niektorých prípadoch zakázal možnosť odstúpiť od zmluvy spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu. Je to v prípadoch, kedy ide o:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasom a vyhlásili ste, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby – toto vyhlásenie ste mohli urobit aj v rámci súhlasu s obchodnými podmienkami, súčasťou ktorých bol Váš súhlas

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad šaty vyrobené presne podľa mier dodaných kupujúcim)

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré ste vyslovene požiadali predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Ako máte právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar uplatniť?

Toto právo môžte uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad emailom, faxom a pod.); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce Vašu vôľu odstúpiť od zmluvy (napr. ,,odstupujem od zmluvy” alebo ,,využívam právo odstúpiť od zmluvy” alebo iným výslovným spôsobom).

Je možné použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám zaslal predávajúci.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Oznámenie o odstúpení od zmluvy teda nemusíte v lehote na odstúpenie aj doručiť, ale stačí ho v lehote 14 dní odoslať poštou.

Ak od zmluvy odstúpite, predávajúci od Vás nemôže požadovať žiadne náklady alebo iné platby, okrem ceny za službu, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Taktiež zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. Preto ak pošlete odstúpenie od zmluvy, ponechajte si podací lístok a je vhodné poslať odstúpenie v obálke s doručenkou, aby ste mali preukázané doručenie odstúpenia.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Musíte si splniť lehotu na vrátenie tovaru, pretože musíte vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ilustračné foto: Pixabay

Komentáre