Má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť Vám prémie alebo odmeny?

Každý mesiac Vám chodí výplata a k nej aj prémie (odmeny), lebo splníte kritériá potrebné pre ich získanie. Efektivitou svojej práce ste napríklad zvýšili obrat spoločnosti, získali ste nových zákazníkov, a preto podľa internej smernice Vášho zamestnávateľa máte dostať prémie. Jeden mesiac však prémie neprídu, neprídu ani ďalší. Opýtate sa svojho zamestnávateľa, prečo Vám nevypláca na čo máte nárok a on Vám odpovedá, že prémie vyplácať nemusí, aj keď ste splnili kritériá určené pre ich vyplatenie vnútorným predpisom firmy. Dôvodí, že aj keď ste kritériá pre získanie prémií splnili, on (zamestnávateľ) sa môže ľubovoľne rozhodnúť, či Vám ich aj firma vyplatí.

Zložky mzdy – nárokovateľná vs. nenárokovateľná

Mzda zamestnanca môže pozostávať z dvoch zložiek – nárokovateľnej a nenárokovateľnej. Rozdiel je v tom, či Vám ako zamestnancovi teda zamestnávateľ je povinný určitú zložku mzdy vyplatiť alebo nie je. Nárokovateľná zložka mzdy Vám musí byť zamestnávateľom obligatórne uhradená. Inak je to pri zložke mzdy nenárokovateľnej, kedy ide o fakultatívne plnenie zamestnávateľa, ktorého vyplatenia sa od zamestnávateľa nemôžete úspešne domáhať, pokiaľ zamestnávateľ nerozhodol konštitutívnym rozhodnutím o priznaní odmeny (prémie).

Uplatnením nárokových a nenárokových zložiek mzdy je vyjadrená predovšetkým stimulačná a motivačná funkcia mzdy spočívajúca v spojení určitej formy mzdy s pracovným výkonom zamestnanca. Závislosť mzdy (jej výšky) na žiaduci výkon práce v predpokladanom množstve a kvalite potom býva vyjadrená ustanovením predpokladov, ktoré musia byť splnené, aby zamestnanec mohol túto mzdovú zložku obdŕžať. Takéto predpoklady je možné ustanoviť veľmi konkrétne, na základe objektívne merateľných a kvantifikovateľných kritérií, či naopak celkom všeobecne. Niekedy sú v interných predpisoch vyjadrené predpoklady priznania odmeny absolútne konkrétne, špecifickým vzorcom, kedy je možné presnú výšku odmeny si vypočítať.

Prémie ako nenárokovateľná zložka mzdy

Ak sú prémie nenárokovateľnou zložkou mzdy, nárok na ich vyplatenie Vám vznikne až rozhodnutím zamestnávateľa o ich priznaní. To znamená, že ak aj splníte kritériá (dôjde napr. vykonávate svoju prácu oproti Vašim kolegom omnoho efektívnejšie), bez toho, aby zamestnávateľ po splnení kritérií rozhodol o priznaní prémií, nárok na nich nemáte.

Pre nenárokovateľnú zložku mzdy je charakteristická jej fakultatívna povaha, ktorú táto zložka stráca až rozhodnutím zamestnávateľa o jej priznaní zamestnancovi. V takomto prípade má také rozhodnutie zamestnávateľa konštitutívny účinok. Či zamestnávateľ uvedené rozhodnutie prijme alebo neprijme a aký bude mať prípadné rozhodnutie obsah, záleží v prípade fakultatívnej zložky mzdy výlučne na úvahe zamestnávateľa (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Cdo 31/2009 zo dňa 27.5.2010). V takomto prípade je rozhodnutie zamestnávateľa svojou povahou konštitutívnym, preto až toto rozhodnutie mení zložku mzdy z nenárokovateľnej na nárokovateľnú. Ak už zamestnávateľ o priznaní odmeny rozhodne, zamestnávateľ je povinný Vám priznanú odmenu vyplatiť.

Nemožno však konštatovať, že zamestnávateľ by mohol svojvoľne Vám prémie nepriznať a Vašim kolegom by ich vyplatil, pričom aj Vy by ste splnili kritériá určené zamestnávateľom pre priznanie prémií. Zamestnávateľ nie je oprávnený poskytovať zamestnancom rozdielne mzdy pri rovnakej práci alebo pri práci rovnakej hodnoty. Preto ak Vy a Váš kolega vykonávate prácu rovnakej hodnoty, t. j. splnili ste rovnako kritériá pre priznanie prémií, zamestnávateľ by nevyplatením Vám alebo kolegovi, mohol porušiť ust. § 119a Zákonníka práce. Toto ustanovenie zakazuje diskrimináciu v pracovno-právnych vzťahoch, vrátane práva na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Prémie ako nárokovateľná zložka mzdy

Existujú názory, podľa ktorých ak je určený vzorec na výpočet prémií, v každom prípade ide o nenárokovateľnú zložku mzdy. Podľa nás to takto nie je. V niektorých prípadoch môžete sami rozpoznať, kedy sú Vaše prémie nárokovateľné alebo nie. Tento fakt možno zistiť z formulácie kritérií určených pre priznanie prémií. Ak totiž je napr. internou smernicou zamestnávateľa upravený konkrétny vzorec pre výpočet prémií určený objektívne merateľnými kritériami, vtedy by rozhodnutie zamestnávateľa o priznaní prémiií bolo svojou povahou deklaratórne. Preto by ste na prémie mali priamy nárok.

Stanovisko k tejto právnej otázke poskytol Najvyšší súd ČR, ktorý v uznesení, sp. zn. 21 Cdo 2545/2010 z 24.11.2011 uviedol: ,,Na druhé straně pak mohou jít předpoklady vzniku nároku na pobídkovou složku mzdy až po stanovení naprosto konkrétních, objektivně měřitelných a kvantifikovatelných cílů a stanovení konkrétní výše odměny přislíbené zaměstnanci v případě jejich dosažení, kdy je zjištění výše této části mzdy již jen věcí pouhého aritmetického výpočtu. V takovém případě, jsou-li reálné předpoklady pro vznik nároku naplněny, je třeba posuzovat rozhodnutí příslušného vedoucího zaměstnance o přiznání odměny jen jako formální stvrzení těchto předpokladů, nikoliv jako reálný předpoklad sám, a v tomto smyslu má uvedené rozhodnutí pouze deklaratorní význam.“

Pri takto konkrétnom vzorci pre výpočet odmeny, teda, v súlade s citovaným stanoviskom NS ČR, rozhodnutie zamestnávateľa už nie je predpokladom vzniku nárok zamestnanca na vyplatenie prémie. V takomto prípade rozhodnutie zamestnávateľa len formálne potvrdzuje splnenie predpokladov pre vyplatenie prémie.

Ak je formulácia predpokladov pre priznanie prémií všeobecnejšia, odvíjajúca sa od všeobecne určenej kvalitnej práce, v takomto prípade svojou povahou pôjde o nenárokovateľnú zložku mzdy. Posúdenie kvality práce alebo iných kritérií je vtedy na zamestnávateľovi, od ktorého rozhodnutia následne bude závisieť nárokovateľnosť prémií.

Niektorí zamestnávatelia priamo vo svojom internom predpise uvedú konkrétne, či tá ktorá zložka mzdy je nárokovateľná alebo nie. Nemali by ste preto ako zamestnanec prehliadať vnútorné predpisy svojho zamestnávateľa a pozorne si prezrite podmienky pre priznanie prémií. Takto sa môžete do budúcnosti vyhnúť prípadným nedorozumeniam so svojim zamestnávateľom.

 

Ilustračné foto: Pixabay

Komentáre