Ako má vyzerať v praxi režim uplatnenia DPH po zaplatení

V parlamente momentálne prebieha legislatívny proces schvaľovania novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ťažiskovým bodom tejto novelizácie je zakotvenie legislatívnej úpravy uplatnenia DPH až po zaplatení za tovary a služby. Novela zákona sa momentálne nachádza v I. čítaní legislatívneho procesu.

Cieľovou skupinou podnikateľov sú malé a stredné podniky, ktorým sa má uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Podstata tejto osobitnej úpravy spočíva v poskytnutí pomoci malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť daň z pridanej hodnoty príslušnému správcovi dane skôr, ako prijmú platbu od svojich odberateľov.

Ako uvádza predkladateľ zákona, zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby by nemalo znamenať zvýšené nároky pre finančnú správu a ani pre samotných platiteľov dane, ktorí sa rozhodnú túto úpravu uplatňovať.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky bude zverejňovať na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky zoznam platiteľov, ktorí písomne oznámili začatie uplatňovania osobitnej úpravy, platiteľov, ktorí písomne oznámili skončenie uplatňovania osobitnej úpravy, a platiteľov, ktorí uplatňovali osobitnú úpravu a ich registrácia pre daň bola zrušená.

Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy uplatnenia DPH po zaplatení

Platiteľ dane sa bude môcť rozhodnúť pre uplatňovanie tejto osobitnej úpravy uplatňovania dane, v prípade ak (1) za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 75 000 EUR a (2) platiteľ odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 75 000 EUR a (3) nebol na platiteľa vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie.

Treba hneď podotknúť, že podľa posledných informácií by sa mala v novele zmeniť suma maximálneho obratu zo 75.000 EUR na 100.000 EUR.

Uplatňovanie DPH touto osobitnou formou budú povinní daňovníci oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu začali uplatňovať, pričom povinnosť uplatnenia tejto úpravy vzniká od prvého dňa zdaňovacieho obdobia.

Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu.

Vznik daňovej povinnosti pri uplatnení osobitnej úpravy

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Pri uplatňovaní osobitnej úpravy teda bude týmto platiteľom dane vznikať daňová povinnosť z dodaných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, s výnimkou dodania tovarov a služieb do iného členského štátu Európskej únie alebo mimo územia Európskej únie s oslobodením od dane, až dňom prijatia platby.

Faktúra vyhotovená platiteľom pri uplatnení osobitnej úpravy, ktorá je vyhotovená oproti prijatiu platby, bude musieť obsahovať aj zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. V prípade neuvedenia tejto informácie totiž daňová povinnosť vznikne na základe štandardnej úpravy podľa ust. § 19 zákona o DPH. Zároveň podľa znenia novely platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Odpočet DPH pri uplatnení osobitnej úpravy

Právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú pri osobitnom režime uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom dodávateľovi. Ak platiteľ dane zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať daň vzniká pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Právo na odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb teda vznikne až momentom zaplatenia protihodnoty ich dodávateľom.

Ako sa konštatuje v dôvodovej správe k novele zákona, uplatňovaním osobitnej úpravy tak dotknutí platitelia dane získajú čiastočnú výhodu, spočívajúcu v modifikovanom systéme uplatňovania dane z pridanej hodnoty, ktorý nebude mať negatívny vplyv na ich peňažné toky.

Skočenie uplatňovania osobitnej úpravy

Skončenie uplatňovania osobitnej úpravy môže nastať fakultatívne z rozhodnutia platiteľa dane alebo obligatórne zo zákona.

Pri fakultatívnom skončení sa platiteľ dane môže sám rozhodnúť pre skončenie uplatňovania osobitnej úpravy. Uplatňovanie osobitnej úpravy je platiteľ povinný skončiť posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu.

Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty vymedzuje taxatívne aj také skutočnosti, nastaním ktorých budú platitelia dane obligatórne povinní skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. V týchto prípadoch je platiteľ dane povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, ak

a) v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 75 000 eur, a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat,

b) sa stane členom skupiny, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny,

c) je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie,

d) sa zrušuje bez likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza dňu jeho zániku,

e) je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa, a to posledným dňom posledného zdaňovacieho obdobia.

Dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ alebo jeho právny nástupca písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do 5 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončil.

Sankcie

Daňový úrad uloží pokutu až do výšky 10 000 eur, ak

  1. platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu a nesplnil podmienky na jej uplatnenie
  2. platiteľ pokračuje v uplatňovaní osobitnej úpravy po dni, ktorým bol povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy
  3. platiteľ na faktúre neuvedie slovnú informáciu o uplatnení osobitnej úpravy

Pri určení výšky pokuty prihliada daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

 

Ilustračné foto: Pixabay.com

Komentáre