Dopravná nehoda spôsobená vozidlom poisteným mimo SR

Pokiaľ sa dostanete do situácie, kedy Vám škodu spôsobí vodič motorového vozidla poisteného pre prípad zodpovednosti za škodu mimo Slovenskej republiky, je potrebné zamerať sa na viacero aspektov.

Základnou otázkou je, kde si máte nárok na náhradu škody mimosúdne uplatniť. V celom procese mimosúdneho uplatnenia nároku na náhradu škody spôsobenej dopravnou nehodou pritom vystupujú  tieto štyri subjekty, kde prichádza do úvahy uplatnenie náhrady škody:

1) vinník dopravnej nehody,

2) poisťovňa v zahraničí, kde je vozidlo vinníka poistené,

2) likvidačný zástupca zahraničnej poisťovne na Slovensku,

3) Slovenská kancelária poisťovateľov.

 

Subjekt, kde si náhradu škody môžete uplatniť:

1) a 2) Vinník a poisťovňa v zahraničí, kde je vozidlo vinníka poistené:

Vždy si môžete nárok na náhradu škody uplatniť v poisťovni, kde má vinník poistené motorové vozidlo, ktorým bola spôsobená škoda na Vašom majetku alebo aj priamo u vinníka dopravnej nehody. Tento postup však býva náročný a časovo neefektívny, či už z dôvodu cezhraničnej vzdialenosti, jazykovej bariéry, atď. Európska a slovenská legislatíva preto pamätá na takéto prípady a poškodeným uľahčuje prístup k poistnému plneniu.

3) Likvidačný zástupca zahraničnej poisťovne na Slovensku:

Právny rámec riešenia načrtnutých situácii tvorí prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES , ktorá uložila členským štátom EÚ povinnosť prijať  všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie určenia tzv. likvidačného zástupcu v ostatných členských štátoch, ako v členskom štáte, v ktorom bolo zahraničnej poisťovni udelené úradné povolenie.

Likvidační zástupcovia sú zodpovední za vybavovanie a likvidovanie nárokov vzniknutých následkom nehody a musia mať bydlisko alebo musia byť usadení v členskom štáte, pre ktorý sú menovaní. To znamená, že pokiaľ nastala dopravná nehoda, kde vinník ma poistené motorové vozidlo v zahraničí, likvidačný zástupca tejto zahraničnej poisťovne má bydlisko alebo je usadený (má sídlo) v Slovenskej republike. Takto je uplatnenie náhrady škody voči zahraničnej poisťovni jednoduchšie, ak komunikujete priamo s likvidačným zástupcom nachádzajúcim sa v SR.

Svojho likvidačného zástupcu si zahraničná poisťovňa vyberá podľa vlastného uváženia, pričom každý likvidačný zástupca môže pracovať pre jednu i viac poisťovní. Likvidačným zástupcom však nemusí byť iná poisťovňa (aj keď tomu spravidla tak je). Ak však poisťovňa so sídlom na území iného členského štátu vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky, činnosť likvidačného zástupcu vykonáva vedúci pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky, ak poisťovateľ neurčil iného likvidačného zástupcu (§ 15a odsek 7 zákona o PZP).

Likvidačný zástupca je preto ďalším subjektom, kde si môžete mimosúdne nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku dopravnej nehody uplatniť, pričom zhromažďuje všetky informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného na náhradu škody a vykonáva činnosti potrebné na ich uspokojenie, ak škoda bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla(§ 15a odsek 3 zákona o PZP). Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa vinníka a na jeho účet (§ 15a odsek 2 zákona o PZP).

Ak je preto vinníkom dopravnej nehody, ktorá sa Vám stala na Slovensku, vodič s motorovým vozidlom poisteným mimo Slovenskej republiky, zistite si, ktorý subjekt je na Slovensku likvidačným zástupcom takejto zahraničnej poisťovne. To, kto je likvidačným zástupcom zahraničnej poisťovne, môžete zistiť prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov (www.skp.sk). 

Do troch mesiacov odo dňa, kedy poškodená osoba uplatní svoju pohľadávku na náhradu škody buď priamo voči poisťovni osoby, ktorá spôsobila nehodu, alebo voči jej likvidačnému zástupcovi,

a) poisťovňa osoby, ktorá spôsobila nehodu, alebo jej likvidačný zástupca predložia odôvodnený návrh na náhradu škody v prípadoch, kedy zodpovednosť nie je sporná a škody sú vyčíslené, alebo

b) poisťovňa, ktorej je adresovaná žiadosť o náhradu škody, alebo jej likvidačný zástupca poskytne odôvodnenú odpoveď na body žiadosti v prípadoch, keď zodpovednosť je buď odmietnutá, nie je presne určená alebo škody nie sú úplne vyčíslené.

4) Slovenská kancelária poisťovateľov

Po splnení zákonných podmienok môžete ako poškodený svoj nárok na náhradu škody uplatniť u odškodňovacieho orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Slovenská kancelária poisťovateľov. Vzhľadom k tomu, že plnenie, ktoré Vám je povinná poukázať po splnení zákonných podmienok Slovenská kancelária poisťovateľov, je de facto až sekundárnym, nazýva sa tzv. náhradným poistným plnením.

Sekundárnym je z toho dôvodu, že nárok na náhradné poistné plnenie vzniká až splnením týchto podmienok:

a) do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody alebo

b) poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody. Nárok na náhradné poistné plnenie však nie je daný, ak si poškodený už uplatnil nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi, a ak do troch mesiacov dostal písomné vysvetlenie od tohto poisťovateľa.

Poškodený takisto nemá nárok na náhradné poistné plnenie od Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ak uplatnil nárok na náhradu škody proti príslušnému poisťovateľovi žalobou na súde.

 

Ilustračné foto: Mr.TinDC at flickr.com

Komentáre