Zvýhodnenia pri dani z motorových vozidiel podľa nového zákona

Nový zákon o dani z motorových vozidiel nadobúda účinnosť 1. januára 2015. Po novom je daň príjmom štátu.

Zákon zároveň prináša množstvo noviniek – pozitívnych aj negatívnych. Pozrime sa na hlavné zmeny:

1) Jednotne sa upravujú sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej Slovenskej republiky.

2) Zákon zavádza odstupňované zvýhodnenie zníženia ročnej sadzby dane po dobu 9 rokov v závislosti od mesiaca evidencie vozidla:

Veľkosť jednotlivých zliav:

  • 25% počas prvých troch rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla,
  • 20% pre vozidlá nad tri roky až do šiestich rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla,
  • 15% pre vozidlá nad šesť rokov až do deviatich rokov od dátumu prvej evidencie vozidla,

U tých vozidiel, ktoré sú staršie ako 144 kalendárnych mesiacov zavedením zvýšenia ročnej sadzby dane.

  • 10%  pre vozidlá nad dvanásť rokov až do trinásť rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla,
  • 20% pre vozidlá nad trinásť rokov od dátumu prvej evidencie vozidla,

Zákon zavádza zníženia ročných sadzieb daní pre hybridné motorové alebo hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom CNG, LNG a vodík a to vo forme 50 % zníženia sadzby dane

2) Základ dane:

Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.

Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade; osobným vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie L a M1.

Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu; úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.

3) Sadzba dane

Ročné sadzby dane

vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina

Ročná sadzba dane v eurách
výkon motora v kW 0

 

osobné vozidlá
Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v eurách
nad do (vrátane)
150 50
150 900 62
900 1200 80
1 200 1 500 115
1 500 2 000 148
2 000 3 000 180
3 000 218
úžitkové vozidlá a autobusy
Počet náprav Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v eurách
nad do
1 74
1 2 133
2 4 212
4 6 312
6 8 417
8 10 518
10 12 620
1 alebo 2 12 14 777
nápravy 14 16 933
16 18 1 089
18 20 1 252
20 22 1 452
22 24 1 660
24 26 1 862
26 28 2 075
28 30 2 269
30 2 480
15 566
15 17 673
17 19 828
19 21 982
21 23 1 144
23 25 1 295
3 25 27 1 452
nápravy 27 29 1 599
29 31 1 755
31 33 1 964
33 35 2 172
35 37 2 375
37 40 2 582
40 2 790
do 23 721
nad 23 do 25 877
nad 25 do 27 1 033
nad 27 do 29 1 189
4 a viac nad 29 do 31 1 337
náprav nad 31 do 33 1 548
nad 33 do 35 1 755
nad 35 do 37 1 968
nad 37 do 40 2 172
nad 40 2 375

4) Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká  prvý deň mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane okrem použitia vozidla právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie ako aj v prípade zmeny daňovníka k jednému predmetu dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.

Zánik daňovej povinnosti podľa nového zákona sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo k:

  1. vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
  2. ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  3. zániku daňovníka bez likvidácie,
  4. zmene držiteľa vozidla,
  5. ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e) (v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.)

 

Ilustračné foto: suphakit73 at FreeDigitalPhotos.net, 

Komentáre