Ministerstvo financií predstavilo nové opatrenia pre boj s daňovými únikmi

Ministerstvo financií spolu s ďalšími rezortami pripravili nové opatrenia v rámci akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Napríklad pri KV DPH zaznamenala finančná správa zmeny v správaní platiteľov dane vo forme rapídneho prechodu z nadmerných odpočtov do optimalizácie daňovej povinnosti, nárast  počtu subjektov v schémach a iné.

Podľa Ministerstva financií SR časť podnikateľov zmenila svoje správanie, došlo k presunu formy páchania podvodov do sofistikovanejších foriem.

Na tieto trendy reagujú rezorty predstavením 30 opatrení v boji proti daňovým únikom:

1.Zavedenie trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb

2. Komplexné prehodnotenie skutkových podstát „daňových trestných činov“, vrátane zodpovednosti za trestné činy. Trestná zodpovednosť konateľa pri kontrolách podľa pomôcok a pri kontrolách pri ktorých subjekt neumožnil jej výkon. Jedná sa o prehodnotenie skutkových podstát trestného činu Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 Trestného zákona a trestného činu Marenie výkonu správy daní podľa § 278a Trestného zákona. Plánuje sa zmeniť najmä znenie ustanovenia „odstránením“ podmienky recidívy, založenej na postihnutí v určenej dobe 12 mesiacov, ako aj založenej na postihnutí subjektu, ktorý subjekt v daňovom konaní (napr. obchodná spoločnosť) nie je totožný so subjektom trestného činu (trestne zodpovedná fyzická osoba).

3. Zavedenie možnosti použitia inštitútu agenta (iná osoba ako príslušník PZ) pri najzávažnejších formách daňovej trestnej činnosti. V súčasnosti je zisťovanie a usvedčovanie páchateľov (hlavne organizátorov) uvedených trestných činov iným spôsobom podstatne sťažené, často až nemožné. Podľa ministerstva je v podstate nereálne v tak krátkom a rýchlom časovom slede protiprávnych zdaniteľných obchodov zaviesť do tohto prostredia agenta (príslušníka PZ) najmä z dôvodu, že zdaniteľné obchody prebiehajú výlučne medzi už vopred určenými daňovými subjektmi, ktoré ovládajú vopred určené osoby, bez akéhokoľvek čo i len predpokladu a možnosti zavedenia iných osôb a daňových subjektov do týchto obchodov.

4. Zavedenie možnosti použitia inštitútu krycieho subjektu (obchodnej spoločnosti) pre účely trestného konania pri najzávažnejších formách daňovej trestnej činnosti. Podmienkou je zavedenie „Krycieho subjektu“ (daňový subjekt, podnikateľ vystupujúci pod legendou) medzi prostriedky operatívno-pátracej činnosti, na základe rovnakých dôvodov ako je to pri opatrení č.2.

5.Riešenie problematiky rozdielov v dokazovaní výšky skrátenej dane v daňovom a trestnom konaní s rešpektovaním kompetencií správcu dane a predĺženie prekluzívnej lehoty. Riešenie problematiky rozdielov v dokazovaní výšky skrátenej dane v daňovom a trestnom konaní s predpokladom kompetencie správcu dane určiť aj sumu, ktorú podľa skutkového stavu mal podľa osobitných predpisov subjekt v priznaní uviesť (takúto samostatnú kompetenciu v súčasnosti nemá, pričom rozdiel uvedený v rozhodnutí o vyrubovacom konaní ako výrok rozhodnutia nepredstavuje záväznú časť vo vzťahu k pôvodne zistenej povinnosti) s umožnením zabezpečenia jednotnosti a vzájomnej väzby postupov správcu dane a OČTK má za cieľ zabezpečiť okrem represívnej a preventívnej povahy daňových trestných činov aj prepojenie na uhradzovaciu povinnosť a teda na umožnenie samotného výberu dane.  V súčasnosti sú rozhodnutia správcov dane považované len za dôkazy bez záväznosti pre OČTK a v prípade nových zistení OČTK sa tieto nepremietajú do konaní správcov dane. Preto je potrebné predĺžiť aj prekluzívnu lehotu umožňujúcu správcovi dane konať aj v prípadoch konaní začatých OČTK bez akejkoľvek účasti správcu dane.

6. Zavedenie povinnosti predložiť správcovi dane elektronickú archiváciu účtovníctva vrátane záznamov o DPH, najmä v prípade výmazu spoločnosti z OR bez likvidácie formou zlúčenia s inou spoločnosťou. Zaviesť povinnosť každej s.r.o. mať určeného konateľa.

Je takmer pravidlom, že z dôvodu sťaženia dokazovania sú daňové subjekty (obchodné spoločnosti) opakovane a cielene prevádzané na nekontaktné osoby, keď dochádza k strate resp. neodovzdaniu účtovníctva, čo má za následok stav dôkaznej núdze, a nemožnosť dokázania viny. Rovnako dochádza v poslednom čase v zvýšenej miere k zlučovaniu spoločností bez likvidácie najmä za účelom pohlcovania nekorektne podnikajúcich spoločností a ich zámerným „zmiznutím“ a zneprehľadnením majetkových a finančných tokov, vrátane zmiznutia účtovníctva spoločnosti ako aj k spojeniu so spoločnosťou s „fiktívnym“ konateľom, ktorý nemá žiadnu vedomosť o obchodoch spoločnosti resp. spoločností. Ak sú zlučované spoločnosti niekoľkokrát, uvedené riziko stúpa.

7. Zavedenie oprávnenia na predvedenie osoby podľa zákona č. 563/2009 Z.z. (Daňový poriadok) aj colníkmi, nielen PZ.

8. Zavedenie série kľúčových opatrení s cieľom eliminovať daňové úniky na spotrebných daniach, a to počnúc opatreniami v registračnom procese, cez zavedenie inštitútu bilancií predmetov spotrebných daní až po zmeny v procese činností analytického a operatívneho charakteru. Podľa ministerstva bude nevyhnutné prijať sériu opatrení aj v iných oblastiach, pričom dôraz by sa mal klásť na prísnejšie posudzovanie osôb, ktoré do celého systému vstupujú už pri registračnom procese.

9. Redefinovať inštitút námietok ustanovených v zákone 563/2009 Z.z. (Daňový poriadok) z dôvodu zamedzenia jeho zneužívania daňovými subjektmi na prieťahy a obštrukcie v daňovom konaní a daňových kontrolách. Dôvodom je fakt, že dochádza k situáciám, keď sa prostredníctvom tendenčného podávania námietok neodôvodnene tieto procesy predlžujú a je účelovo bránené ich efektívnemu vykonávaniu.

10. Analýza zavedenia systému monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru, tzv. elektronický tranzitný kontrolný systém ETCS. Monitorovali by sa produkty prepravované v SR a tiež produkty prevážané po verejných komunikáciách medzi členskými štátmi EÚ.

11. Znížiť daňové nedoplatky:
-zavedením systému zasielania automatických notifikácií daňovým subjektom,
-zverejňovaním daňových dlžníkov na portáli FS.

Uvedená forma umožní ušetriť finančné náklady na samotné exekučné konanie a vyzývať daňových dlžníkov na zaplatenie vzniknutých nedoplatkov najrýchlejšou formou. Zároveň je zámerom pravidelne upozorňovať daňových dlžníkov na ich nedoplatky, a teda aj touto formou prispievať k znižovaniu objemu nedoplatkov. Uvedené by sa realizovalo formou zasielania notifikačných sms alebo elektronických mailov. Ďalšou formou je návrh zavedenia operatívnejšieho zverejňovania dlžníkov na portáli finančnej správy, obdobne ako to robia aj iné štátne inštitúcie.

12. Redefinovať inštitút predbežného opatrenia.

13. Zavedenie možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia (pri porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku). 

14. Zriadenie registra rizikových daňových subjektov.

15. Analýza vývoja odpočtov DPH zo zjednodušených faktúr podľa údajov z kontrolného výkazu a návrh legislatívnych opatrení. Uvádzanie údajov zo zjednodušených faktúr (časť B3) v kontrolných výkazoch predkladaných platiteľmi DPH ako celkových za zdaňovacie obdobie bolo identifikované ako možný spôsob obchádzania účelu zavedenia kontrolných výkazov DPH, pričom objem celkových súm uvádzaných platiteľmi dane v tejto časti kontrolných výkazov možno za určitých okolností považovať za významný indikátor porušovania právnych predpisov v oblasti daní. Iné právne oblasti

16. Zavedenie zmeny povinnosti zdržania NOO zmenou lehoty z 48 hod. na 120 hod. a z 24 hod. na 72 hod. (zákonom č. 297/2008 Z.z.). Dôvod na predĺženie lehoty z 24 hodín na lehotu 72 hodín vychádza z potrieb aplikačnej praxe. Po prijatí hlásenia o NOO policajti FSJ predmetné hlásenie vyhodnotia a v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu poskytnú informáciu doplnenú o vlastné zistenia a analýzy vecne a miestne príslušnému OČTK. FSJ následne oznámi povinnej osobe odstúpenie veci a prikáže povinnej osobe zdržať NOO o ďalších 24 hod. Celková doba zdržania NOO je tak max. 72 hod. Cieľom zdržania NOO je najmä zabrániť prípadným škodám a vytvoriť dostatočný časový priestor pre OČTK, počas ktorého vyšetrovateľ začne trestné stíhanie, nevyhnutne vec zdokumentuje, predloží prokurátorovi návrh, a následne prokurátor vydá príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov a tento je následne doručený na realizáciu príslušnej povinnej osobe. Vzhľadom na množstvo postupov sa súčasná 24 hodinová lehota zdržania NOO podľa aplikačnej praxe javí ako nedostatočná.

17. Zavedenie skúšky spoľahlivosti pre zamestnancov FS (MF SR) v rámci boja proti korupcii. Hlavným cieľom je eliminácia korupčného správania sa verejných činiteľov, ktorí zneužívajú svoje postavenie, zamestnanie alebo funkciu, čím spôsobujú ohrozenie spoločenskej vážnosti finančnej správy.

18. Novelizovať zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom navrhovanej zmeny je docieliť, aby Finančné riaditeľstvo SR malo možnosť overiť dozornou činnosťou, či sa prevádzkovanie hazardných hier vykonáva v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19. Novelizovať zákon č. 479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doplniť v zákone č. 479/2009 o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kompetenciu daňových úradov vykonáva dozor pri hazardných hrách aj mimo svojej miestnej príslušnosti. Cieľom je dosiahnuť, aby pôsobnosť daňového úradu nebola pri tomto dozore obmedzená len na územný obvod kraja, v ktorého obvode sa nachádza, ale aby sa táto pôsobnosť rozšírila o celé územie Slovenskej republiky, z dôvodu možnosti zabezpečenia výmenných dozorných akcií. Prierezové opatrenia

20. Vytvorenie systému pravidelného vzdelávania policajtov, prokurátorov, sudcov a pracovníkov finančnej správy vzdelávacími aktivitami v rámci SR, v zahraničí, prípadne využitie zahraničných lektorov.

21. Zabezpečiť pre policajtov, prokurátorov a zamestnancov finančnej správy vypracovanie metodických pomôcok k postupom pri odhaľovaní a dokumentovaní trestných činov hospodárskych (daňových).
Spracovanie interných aktov riadenia.

22. Zaradenie daňovej trestnej činnosti a súvisiacej legalizácie príjmov z trestnej činnosti do učebných osnov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Zmena učebných osnov.

23. Analyzovať možnosti výmeny informácií vrátane zavedenia elektronickej spolupráce medzi FR SR a všetkými bankami, prístup FR SR do mýtneho systému – prepojenie informačných systémov, on-line prístupu FR SR do evidencie CEMVO, databázy RFO. Užšia spolupráca viacerých inštitúcií/rezortov pri výmene informácií z pohľadu boja proti daňovým podvodom môže prispieť jednak k ich predchádzaniu, ale aj k ich včasnému odhaľovaniu.

24. Analýza možnosti vybudovania „Jednotného analytického centra FS a PZ“.

25. Sledovanie a vyhodnocovanie využívania inštitútu zaistenia peňažných prostriedkov (zaistenia zaknihovaných cenných papierov) a uplatňovania trestu prepadnutia majetku, prepadnutia veci, resp. zhabania veci v súvislosti s daňovými podvodmi.

26. Posúdenie potreby vybudovania osobitnej špecializovanej organizačnej a personálnej bázy na efektívne uplatňovanie prvkov finančného vyšetrovania v rámci preukazovania príjmov z trestnej činnosti.

27. Analýza komplexnosti uplatňovania ochrany finančných a iných práv a záujmov štátu v oblasti daní. Podľa ministerstva súčasné nastavenie právneho systému verejného práva v oblasti správy daní a jeho (ne)prepojenie cez správu majetku štátu nevytvára dostatočný právny rámec pre uplatňovanie niektorých podporných inštitútov, napríklad odporovateľných právnych úkonov, uplatňovania náhrady škody voči osobám plniacim funkcie štatutárnych orgánov v s.r.o., a.s., či družstvách, ak zapríčinili daňové úniky a zároveň zbavili spoločnosť majetku, ale aj prakticky uplatňovaného, ale zákonom nepredpokladaného uplatňovania pohľadávok štátu napríklad v dedičskom konaní.

28. Predkladanie PZ pri dovoze automobilov len pôvodné zmluvy a faktúry, na základe ktorých boli vozidlá v zahraničí naozaj kúpené so zahrnutím všetkých náležitostí. Jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu – v zák. č. 725/2004 z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách je uvedené, že žiadateľ k „Žiadosti o uznanie typového schválenia …“, ako prílohu k žiadosti prikladá doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva. Bežným javom je, že žiadatelia predkladajú faktúry spriaznených obchodných spoločností zo SR, ktoré akože vozidlo doviezli a pred prihlásením odpredali žiadateľovi (takže z dostupných podkladov na OÚ nie je možné zistiť od koho bolo vozidlo v zahraničí odkúpené, za akú sumu a pod. – na základe čoho nie je možné zistiť zahraničného predajcu, cenu nadobudnutia, rozdiel medzi sumou pri nákupe a následnom predaji…). Žiadatelia ďalej predkladajú kúpne zmluvy, ktoré si vyrábajú ( KZ majú napr. text v nemčine aj slovenčine) kde už občas uvedú takmer všetky náležitosti zmluvy, ale i tu nie je možné zistiť skutočnú kúpnu cenu a skutočného predávajúceho. Tieto zmluvy často nemajú všetky náležitosti KZ ako dátum, kúpnu cenu, odtlačok pečiatky predávajúceho, resp. nejaké špecifické údaje predávajúceho. Je potrebné, aby odboru dopravy boli predkladané len pôvodné kúpne zmluvy (KZ), darovacie zmluvy a faktúry na základe ktorých boli vozidlá v zahraničí naozaj kúpené.

29. Zmena organizačnej štruktúry PZ so zameraním na odhaľovanie hospodárskej trestnej činnosti na úrovni krajských a okresných riaditeľstiev PZ.

30. Personálne posilnenie útvarov PZ určených na odhaľovanie hospodárskej (daňovej) trestnej činnosti a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Ilustračné foto: Pixabay

Komentáre